Akademik

MAKALELER [34]

SSCI, SCI, SCI-EXPANDED VEYA AHCI KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER [5]

ECER FATİH, AYÇİN EJDER, (2022). Novel Comprehensive MEREC Weighting-Based Score Aggregation Model for Measuring Innovation Performance: The Case of G7 Countries. Informatica. Doi: https://doi.org/10.15388/22-INFOR494

KAYAPINAR KAYA SEMA, AYÇİN EJDER, PAMUCAR DRAGAN, (2022). Evaluation of Social Factors within the Circular Economy Concept for European Countries. Central European Journal of Operations research. Doi: https://doi.org/10.1007/s10100-022-00800-w

KAYAPINAR KAYA SEMA, PAMUCAR DRAGAN, AYÇİN EJDER, (2022). A New Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision Methodology for Prioritizing the Antivirus Mask Over Covid-19 Pandemic. Informatica. Doi: http://dx.doi.org/10.1177/0734242X20988781

AYÇİN EJDER, KAYAPINAR KAYA SEMA (2021). Towards the circular economy: Analysis of barriers to implementation of Turkey’s zero waste management using the fuzzy DEMATEL method. Waste Management & Research. Doi: http://dx.doi.org/10.1177/0734242X20988781

KAYAPINAR KAYA SEMA, AYÇİN EJDER (2021). An integrated interval type 2 fuzzy AHP and COPRAS-G methodologies for supplier selection in the era of Industry 4.0. Neural Computing and Applications. Doi: http://dx.doi.org/10.1177/0734242X20988781

ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE (SCOPUS, ESCI) TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER [3]

ARSU TALİP, AYÇİN EJDER (2021). Evaluation of OECD Countries with Multi Criteria Decision-Making Methods in terms of Economic, Social and Enviromental Aspects. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications. Doi: https://doi.org/10.31181/oresta20402055a

ÇAKIN ENVER, AYÇİN EJDER (2019). Ülkelerin Çevresel Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Bulanık Mantık Tabanlı Bir Yaklaşım ile Bütünleşik Olarak Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(3), 631-656.

DOGAN ONUR, AYÇİN EJDER, BULUT ZEKİ ATIL (2018). Customer Segmentation by Using RFM Model and Clustering Methods: A Case Study In Retail Industry. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(1), 1-19.

ULUSLARARASI ENDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER [4]

MARUF MUHAMMED, AYÇİN EJDER (2020). Evaluation of the livability levels of metropolitan cities by Dematel-based analytic network process (DANP) and MAIRCA methods. International Journal of Eurasia Social Sciences, 11(40), 417-432., Doi: http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2556

AYÇİN EJDER, GÖKŞEN YILMAZ, KILIÇ SENEM (2017). The Product-Based Tracking System by Using RFID Technologies in Logistics Applications. The International Journal of Business Management, 5(11), 284-289.

DOĞAN ONUR, AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER (2015). Using Data Mining Techniques to Advance Decision Making Processes in A Local Firm. European Journal of Business and Economics, 10(2), 16-19. Doi: https://doi.org/10.12955/ejbe.v10i2.682

ÖZVERI ONUR, GÜÇLÜ PEMBE, AYÇİN EJDER (2015). Evaluation of Service Supply Chain Performance Criteria wtih DANP Method. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(4), 104-119.

ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN KİTAP BÖLÜMÜ[1]

AYÇİN EJDER, KAYAPINAR KAYA SEMA, ECER FATİH (2023). An IT2FBWM Model to Highlight the Significance of Factors Utilized in Determining Pandemic Hospital Site Selection. In: Sahoo, L., Senapati, T., Yager, R.R. (eds) Real Life Applications of Multiple Criteria Decision Making Techniques in Fuzzy Domain. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 420. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4929-6_7

ULAKBİM-TR DİZİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER [12]

ARSU TALİP, AYÇİN EJDER (2020). BIST Lokanta ve Oteller Sektöründeki Turizm İşletmelerinin Finansal Performanslarının MACBETH ve EDAS Yöntemleri ile İncelenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), 156-178.

AYÇİN EJDER, GÜÇLÜ PEMBE (2020). BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (85), 287-312., Doi: 10.25095/mufad.673739

AYÇİN EJDER, ÇAKIN ENVER (2019). Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Ölçümünde Entropi ve MABAC Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19(2), 326-351., Doi: https://doi.org/10.25294/auiibfd.649275

AYÇİN EJDER, ORÇUN ÇAĞATAY (2019). Mevduat Bankalarının Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 175-194., Doi: 10.31795/baunsobed.657002

AYÇİN EJDER (2019). Yalın Üretim Uygulamalarında Karşılaşılan Engellerin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3), 1 18.

AYÇİN EJDER, ÇAKIN ENVER (2019). KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 14(55), 251-265. Doi: https://doi.org/10.19168/jyasar.483594

GÖK KISA AYSE CANSU, AYÇİN EJDER (2019). OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 301-325., Doi: https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.500320

AYÇİN EJDER, ARSU TALİP (2019). CODAS VE ENTROPI YÖNTEMLERI ILE YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARININ DÜZEY 1 BÖLGELERINE GÖRE INCELENMESI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 425-447. Doi: https://doi.org/10.33692/avrasyad.595695

AYÇİN EJDER (2019). Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemlerinin Seçiminde MACBETH ve MABAC Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 515-532.

AYÇİN EJDER (2018). BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 595- 622., Doi:https://doi.org/10.24988/deuiibf.2018332799

AYÇİN EJDER (2018). Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi. Alphanumeric Journal, 6(2), 277-292. Doi: https://doi.org/10.17093/alphanumeric.418829

DİĞER ULUSAL ENDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER [10]

AYÇİN EJDER, ARSU TALİP (2021). Sosyal Gelişme Endeksine Göre Ülkelerin Değerlendirilmesi: MEREC ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama. İzmir Yönetim Dergisi, 2(2), 75-88. Doi: https://doi.org/10.56203/iyd.1084310

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN (2021). İş Zekası Uygulamaları Seçimindeki Kriterlerin Önem Ağırlıklarının FUCOM Yöntemi ile Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 195-208.

TELLİ GÜLER, AYÇİN EJDER (2021). Öğretmen Seçim Sürecinde En İyi-En Kötü ve MABAC Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması. Troy Academy, International Journal of Social Sciences, 6(2), 733-750.

AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER (2020). Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Seçimindeki Kriterlerin Best-Worst Metodu ile Değerlendirilmesi. Akademik İzdüşüm Dergisi, 5(2), 114.124.

AKDEMİR DOĞAN MERT, Yavuz Burak, AYÇİN EJDER, DOĞAN ONUR (2020). İnternet Psikografiği: Çevrimiçi Tüketicilerin Farklılıklarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 55-66.

AYÇİN EJDER (2020). Personel Seçim Sürecinde CRITIC ve MAIRCA Yöntemlerinin Kullanılması. İşletme Dergisi, 1(1), 1-12.

AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER, DOĞAN ONUR (2019). Grup Karar Verme Yazılımı (GroupDM): Tez Değerlendirmeleri İçin Örnek Bir Uygulama. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 5(2), 56-68.

AYÇİN EJDER (2018). Veri Tabanı Yönetim Sistemi Seçiminde SWARA ve COPRAS Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması. Journal of Business in the Digital Age, 1(2), 51-58.

AYÇİN EJDER, ÖZVERİ ONUR (2016). Yalın Üretim Uygulamalarında İsrafın Azaltılması ile Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkilerin ve Etkileşimin Dematel Yöntemiyle Analizi. The Journal of Academic Social Science(35), 325-353., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11643

AYÇİN EJDER, ÖZVERİ ONUR (2015). Bulanık Modelleme ile Tedarik Zinciri Performansının Değerlendirilmesi ve İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 51-60., Doi: 10.5578/jeas.9711

BİLDİRİLER [14]

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER [14]

AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER, DOĞAN ONUR (2021). E-Belge Yönetiminde Özel Entegratör Seçim Kriterlerinin FUCOM Yöntemi ile Değerlendirilmesi. 8. International Management Information Systems Conference “Contactless Society: Life After COVID19” (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ARSU TALİP, AYÇİN EJDER (2020). BIST Lokanta ve Oteller Sektöründeki Turizm İşletmelerinin Finansal Performanslarının MACBETH ve EDAS Yöntemleri ile İncelenmesi. 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER (2019). Sipariş Süreçlerinin Müşteri-Satıcı Arasında Dijitalleştirilmesi: Bir Gıda Sektörü Uygulaması. 9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN (2019). Muhasebe Bilgi Sistemlerinin SWARA ve MABAC Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER, DOĞAN ONUR (2019). GRUP KARAR VERME YAZILIMI (GroupDM): TEZ DEGERLENDIRMELERI IÇIN ÖRNEK BIR UYGULAMA. 6. International Management Information Systems Conference “Connectedness and Cybersecurity” (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN (2018). BIST’te İşlem Gören Bilişim Sektöründeki Firmaların Finansal Performanslarının Entropi ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN (2018). Çevre Yönetim Sistemlerinin Çalışanların Çevreci Tutumlarına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. 4th Internatıonal Congress On Polıtıcal, Economıc And Socıal Studıes, 107 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AŞAN HAKAN, AYÇİN EJDER (2018). Sosyal Medyada Paylaşım Yapmayı Etkileyen Faktörler: Twitter Retweet Örneği. 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 186 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN, DOĞAN ONUR (2017). Kurumlarda Mobbing: İzmir’de Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 3th INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 320-320. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN (2017). Veritabanı Yönetim Sistemi Seçiminde Dematel Tabanlı Analitik Ag Süreci (DANP) ve TOPSIS Yöntemleri ile Bütünleşik Bir Analiz. 3th INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 144-144. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, AŞAN HAKAN (2016). Timetabling Problems in Universities and an Implementation of Exam Programme Automation. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZVERİ ONUR, GÜÇLÜ PEMBE, AYÇİN EJDER (2014). Evaluation of Supply Chain Performance Criteria with DANP Method. West East Institute Conferences in Business Economics Education and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, ÖZVERİ ONUR (2013). Bulanık Modelleme ile Tedarik Zinciri Performansının Degerlendirilmesi. XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi 2013 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYÇİN EJDER, Gülmira Namatova, ÖZDEMIR ALİ, Gökkus Engin (2011). Mağaza Atmosferinin Müşteri Sadakati Oluşturmadaki Rolü ve Teknoloji Perakendeciliği Sektöründe Bir Uygulama. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

TEZLER

DOKTORA

AYÇİN EJDER (2016). Yalın Üretim Uygulamalarında İsrafın Azaltılması ile Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkilerin ve Etkileşimin Analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEK LİSANS

AYÇİN EJDER (2011). Kural Tabanlı Bulanık Modelleme ve Fiyat Tahminleme Sürecinde Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü